SAKA'S LION KING MALAZI
STORYMEDIANEWSGOODIESLK FANDOM | CONTACTSITE MAP
IMAGESLYRICSSOUNDSVIDEOQUIZZES | AWARDSABOUT
<< Back

“One by One”

Written and performed by Lebo M.


Key:
 • Zulu chorus
 • Translation of chorus

Ibambeni njalo bakithi   [Hold on tight, my people]
Ninga dinwa        [Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla [Don't lose your strength]

Siya ba bona        [We can see]
Bebe fun' ukusi qeda    [They wanted to hold us back]

One by one
Ngeke ba lunge       [They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba         [We will win]
One by one
Ngeke ba lunge       [They will not succeed]
One by one

Ibambeni njalo bakithi   [Hold on tight, my people]
Ninga dinwa        [Don't get weary]
Ninga phelelwa nga mandla [Don't lose your strength]

Siya ba bona        [We can see]
Babe fun' ukusi qeda    [They wanted to hold us back]

One by one
Ngeke ba lunge       [They will not succeed]
One by one
Sizo nqoba         [We will win]
(Repeat)

Ngoba thina        [Because]
Siya zazi         [We know who we are]
(Repeat)

Ibala lami         [The color of my skin]
Elimnyama         [That is dark]
Ndiya zidla        [I'm proud]
Ngalo           [Of it]
Ibala lami         [The color of my skin]
Elimnyama         [That is dark]
Ndiza kufa         [I will die]
Nalo            [With it]
(Repeat to fade)

<< Back to Lyrics Archive